تلاش نیروهای فضای سبز شهرداری نیم‌ور جهت آماده سازی میدان پارسیان شهر نیم‌ور

تلاش نیروهای فضای سبز شهرداری نیم‌ور جهت آماده سازی میدان پارسیان شهر نیم‌ور