رفع خطر از دیوار در حال سقوط در معبر واقع در کوچه سرلشکر

Made using TurboCollage from www.TurboCollage.com

رفع خطر از دیوار در حال سقوط در معبر واقع در کوچه سرلشکر توسط عوامل خدمات شهری شهرداری نیم ور با حضور مالک