مزایده اجاره کارخانه سنگبری شهرداری

« آگهی مزایده عمومی »

به استناد مجوز شماره ۳۷/۵/ن تاریخ  ۲۶/۰۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ،  شهرداری نیم ور در نظر دارد کارخانه سنگبری خود را  بصورت اجاره یکساله و با شرایط ذیل واگذار نماید . متقاضیان می توانند حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبـه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۹ تقاضای  کتبی خود را  با قیمت پیشنهادی از طریق پست سفارشی پیشتاز به نشانی : استان مرکزی ـ نیم ور ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ              شهرداری نیم ور ـ کدپستی شماره ۱۶۶۶۷ ـ ۳۷۸۴۱ ارسال و یا  به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .

شرایط شرکت در مزایده :

۱ ـ قیمت پایه (کارشناسی) اجاره بهای ماهیانه ، مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال می باشد .

۲ ـ متقاضیان بایستی همراه با ارسال تقاضای کتبی و اعلام مبلغ پیشنهادی ،  جهت تضمین شرکت در مزایده ، معادل پنج درصد قیمت پایه یکسال به مبلغ ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ( نه میلیون تومان) را به صورت ضمانت نامه بانکی تأمین و یا نسبت به واریز  وجه به شماره حساب  ۶۹۳۷۹۷۱۵۶۳  نزد بانک ملت  بنام شهرداری نیم ور اقدام و اصل فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی را  به پیوست تقاضای شرکت در مزایده به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند .

۳ ـ روی پاکت قید گردد مربوط به آگهی مزایده اجاره کارخانه سنگبری ».

۴- ارسال اسناد از طریق دور نگار ، ایمیل و غیره ، قابل قبول نمی باشد .

۵ ـ به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و یا کمتر از ۵ % یا تحویل در خارج از موعد مقرر، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۶ ـ برنده مزایده بایستی مبلغ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال (شصت میلیون تومان) ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری نیم ور با اعتبار یکساله همزمان با انعقاد قرارداد به شهرداری ارایه نماید .

۷ ـ برنده مزایده بایستی یک فقره چک معتبر معادل قیمت کل تجهیزات موجود در کارخانه سنگبری در وجه شهرداری نیم ور تحویل شهرداری نماید .

۸ ـ متقاضیان جهت بازدید از کارخانه سنگبری و دریافت فرم شرکت در مزایده می توانند در ساعات اداری و حداکثر تا تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۹ به دبیرخانه شهرداری نیم ور مراجعه نمایند .

۹ ـ کلیه کسورات قانونی ، هزینه کارشناسی و به عهده برنده مزایده می باشد .

۱۰ ـ کمیسیون معاملات شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

۱۱ ـ پاکات مزایده روز سه شنبه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۹ در محل شهرداری نیم ور بازگشایی و حضور متقاضیان در جلسه مذکور بلامانع می باشد

۱۲ ـ  برنده مزایده بایستی حداکثر هفت روز بعد از ابلاغ شهرداری ، نسبت به انعقاد  قرارداد اقدام نماید . شایان ذکر است عدم مراجعه برنده  در مهلت مقرر به منزله انصراف تلقی شده و سپرده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۳ ـ  در صورتیکه برندگان اول ، دوم ، سوم مزایده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد .

۱۴ ـ سپرده برندگان دوم و سوم تا زمان انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شهرداری باقی خواهد ماند.

۱۵- متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۴۳۳۲۲۱۱۵ و ۴۳۳۲۳۱۱۵ـ۰۸۶ تماس حاصل نمایند.

 

عـزیـز  تقی زاده

شهـردار نیـم ور