آگهی استعلام بهاء

« آگهی استعلام بهاء »

به استناد مجوز ۳۷/۵/ن مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد عملیات پوشش رفیوژ میانی بلوار امام خمینی (ره) حدفاصل میدان امام حسین (ع) تا خروجی شهر بسمت دلیجان را  با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .

شرایط شرکت در استعلام بهاء :

۱ ـ متقاضیان می توانند از تاریخ ۰۷/۰۳/۱۳۹۹ به جز ایام تعطیل به شهرداری نیم ور مراجعه و نسبت به دریافت اسناد استعلام بهاء اقدام و پس از بررسی و مطالعه کامل و بازدید میدانی از موضوع استعلام بهاء ، در استعلام بهاء شرکت نمایند .

۲ ـ.  متقاضیان می توانند پیشنهادات  خود را تا تاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۹ در پاکت لاک و مهر شده  از طریق پست پیشتاز به آدرس: استان مرکزی ـ نیم ور ـ  بلوار امام خمینی(ره) ـ کد پستی ۱۶۶۶۷ـ ۳۷۸۴۱ ارسال و یا به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند .

۳ ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط ، دراسناد استعلام بهاء مندرج است .

۴ ـ شهرداری  در رد یا قبول از پیشنهادات مختار است .

۵ ـ پیشنهادات واصله در ساعت ۳۰ : ۱۳ روز یکشنبه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۹ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری نیم ور ، بازگشایی و قرائت می گردد .

۶ ـ. اعلام قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد و شهرداری از پذیرش و قبول پیشنهادات مشروط، مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است .

۷ ـ متقاضیان شرکت در استعلام بهاء می توانند  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۴۳۳۲۲۱۱۵ و ۴۳۳۲۳۱۱۵ ـ ۰۸۶ تماس حاصل نمایند .

عـزیـز  تقی زاده

شهـردار نیـم ور