آگهی استعلام بهاء واگذاری امور مدیریت دو دستگاه باسکول

« آگهی استعلام بهاء »

به استناد مجوز ۱۶۱/۵/ن مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور مدیریت دو دستگاه باسکول واقع در جاده عباس آباد و گلچشمه را  با شرایط ذیل به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شرایط شرکت در استعلام بهاء:

۱ ـ متقاضیان می توانند از تاریخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۹ به جز ایام تعطیل به شهرداری نیم ور مراجعه و نسبت به دریافت اسناد استعلام بهاء اقدام و پس از بررسی و مطالعه کامل و بازدید از محل استقرار باسکول ها ، در استعلام بهاء شرکت نمایند.

۲ ـ.  متقاضیان می توانند پیشنهادات  خود را تا تاریخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۹ در پاکت لاک و مهر شده  از طریق پست پیشتاز به آدرس: استان مرکزی ـ نیم ور ـ  بلوار امام خمینی (ره) ـ کد پستی ۱۶۶۶۷ـ ۳۷۸۴۱ ارسال و یا به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند.

۳ ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط ، دراسناد استعلام بهاء مندرج است.

۴ ـ شهرداری  در رد یا قبول از پیشنهادات مختار است.

۵ ـ پیشنهادات واصله در ساعت ۳۰ : ۱۳ روز شنبه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۹ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری نیم ور، بازگشایی و قرائت می گردد.

۶ ـ. اعلام قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد و شهرداری از پذیرش و قبول پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد تضمین لازم و پاکت لاک و مهر نشده معذور است.

۷ ـ متقاضیان شرکت در استعلام بهاء می توانند  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۴۳۳۲۲۱۱۵ و ۴۳۳۲۳۱۱۵ ـ ۰۸۶ تماس حاصل نمایند.

عـزیـز  تقی زاده

شهـردار نیـم ور