آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک

«آگهـی مـزایده عمـومی »

به استناد مجوزهای شماره ۲۲۴/۵/ن مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۹و ۳۵۱/۵/ن مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۹ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل الذکر را از طریق مزایده کتبی و  بصورت اجاره یکساله به بخش خصوصی واگذار نماید .

مشخصات مورد مزایده :

ردیف مورد مزایده قیمت پایه (کارشناسی) میزان سپرده شرکت در مزایده
۱ یک باب ساختمان تجاری بمساحت ۴۸ مترمربع جهت عرضه محصولات (مواد غذایی) خانگی سالیانه ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۵۲۰,۰۰۰ ریال
۲ یک باب ساختمان تجاری بمساحت ۵۰ مترمربع جهت عرضه میوه و تره بار سالیانه ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال
۳ یک باب ساختمان تجاری بمساحت ۷۲ مترمربع جهت راه اندازی نانوایی سنگکی سالیانه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۴ یک باب سوله بمساحت ۶۰۰ مترمربع بانضمام قطعه زمین مجاور آن بمساحت ۲۰۰ مترمربع جهت کارگاه قالیشویی سالیانه ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۷۰۰,۰۰۰ ریال

شرایط شرکت  در مزایده :

۱ ـ متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده  هریک از موارد فوق را به حساب ۶۹۳۷۹۷۱۵۶۳ شهرداری نزد بانک ملت نیم ور واریز و                    اصل فیش واریزی را به پیوست فرم شرکت در مزایده به آدرس مندرج در بند ۳ آگهی ارسال نمایند .

۲ ـ متقاضیان می توانند از تاریخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۹به جز ایام تعطیل به شهرداری نیم ور مراجعه و نسبت به اخذ فرم شرکت در مزایده اقدام و پس از بررسی و مطالعه کامل ، در مزایده شرکت نمایند .

۳ـ مهلت ارسال پیشنهادات تا تاریخ۲۳/۰۵/۱۳۹۹ ، در پاکت لاک و مهر شده (دربسته) و صرفاً از طریق پست پیشتاز به آدرس : استان مرکزی ـ نیم ور ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ کدپستی۱۶۶۶۷ـ ۳۷۸۴۱ می باشد .

۴ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .

۵ـ سپرده نقدی نفرات اول ، دوم  مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با برنده ، نزد شهرداری باقی می ماند و چنانچه برندگان مزایده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۶ ـ به استناد بند ۵ ماده ۵ آیین نامه مالی شهرداریها ، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

۷ ـ پیشنهادات واصله ، ساعت۱۳:۰۰روز شنبه  مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۹ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری نیم ور ، بازگشایی و قرائت  می گردد

۸ ـ اعلام قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد . درصورت مخدوش بودن پیشنهادات ، شهرداری نسبت به آن ترتیب اثر نخواهد داد .

۹ ـ متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۴۳۳۲۲۱۱۵ ـ ۰۸۶ و ۴۳۳۲۳۱۱۵ ـ۰۸۶ تماس حاصل و یابه پایگاه اطلاع رسانی شهرداری  نیم ور به آدرسwww.nimvarcity.irمراجعه نمایند .

عـزیـز  تقـی زاده

شهـردار نیـم ور