آگهی مزایده

«آگهی مزایده عمومی »

به استناد مجوز شماره ۴۶۰/۵ /ن مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد  یک  باب باسکول واقع در ابتدای جاده آتشکوه به مساحت ۱۰۰ مترمربع بهمراه یکدستگاه کانکس بمساحت ۱۲ مترمربع را از طریق مزایده کتبی و بصورت اجاره یکساله     به متقاضیان واگذار نمایدمتقاضیان می توانند پس از مطالعه کامل شرایط مزایده ، پیشنهادات خود را تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ۲۷/۰۶/۱۳۹۹  بصورت کتبی  از طریق پست پیشتاز به نشانی استان مرکزی ـ  نیم ور ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ  شهرداری نیم ور ـ کدپستی ۱۶۶۶۷ ـ ۳۷۸۴۱ ارسال و یا تحویل دبیرخانه شهرداری نیم ور نمایند .

شرایط شرکت در مزایده

۱ ـ تکمیل فرم درخواست شرکت در مزایده طبق نمونه مندرج در ذیل آگهی .

۲ ـ متقاضیان بایستی همراه با ارسال تقاضای کتبی و اعلام مبلغ پیشنهادی ، معادل ۵% (پنج درصد ) قیمت پایه سالیانه به مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال را جهت تضمین شرکت در مزایده به حساب ۶۹۳۷۹۷۱۵۶۳ شهرداری نزد بانک ملت شعبه نیم ور واریز و اصل فیش واریزی را به پیوست تقاضای شرکت در مزایده ارسال نمایند .

۳ ـ به پیشنهادات مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و یا کمتر از ۵ % قیمت پایه ، ارسال شده بعد از مهلت مقرر یا ارسال از طریق دورنگار و  پست  الکترونیک ، ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۴ ـ شرکت کنندگان می بایست دارای مجوز صدور بارنامه باشند .

۵ ـ اخذ سایر مجوزات لازم از مراجع ذیصلاح مرتبط ، بعهده برنده مزایده می باشد .

۶ ـ به استناد بند ۵ ماده ۵ آیین نامه مالی شهرداریها ، شهرداری در قبول یا رد پیشنهادات مختار است .

۷ ـ جلسه بازگشایی پاکت های  مزایده روز شنبه مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۱۳ در محل شهرداری نیم ور می باشد 

۸ ـ روی پاکت ارسالی الزاماً قید گردد مربوط به آگهی مزایده « واگذاری باسکول قطب صنعتی» .

۹ ـ برنده مزایده بایستی حد اکثر هفت روز  پس از  اعلام اسامی برندگان از طریق تابلو اعلانات شهرداری نسبت به عقد قرارداد و شروع فعالیت خود اقدام نماید .

۱۰ ـ عدم واریز بهای پیشنهادی توسط برنده مزایده در مهلت مقرر ،  به منزله انصراف تلقی و  سپرده ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد شد

۱۱ ـ سپرده نفرات اول و دوم و  سوم مزایده تا زمان عقد قرارداد با برنده مزایده ،  نزد شهرداری باقی خواهد ماند .

۱۲چنانچه برندگان اول ، دوم و سوم مزایده در مهلت مقرر و برابر شرایط اعلام شده اقدام ننمایند ، سپرده ایشان  به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۳ ـ یک نسخه از این آگهی در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری نیم ور به آدرس www.nimvarcity.ir موجود است .

 

                     عـزیـز  تقی زاده

                     شهـردار نیـم ور