آگهی مناقصه عمومی/اجرای عملیات پوشش رفیوژ میانی

« آگهی مناقصه عمومی »

به استناد بند ۸ مجوزشماره ۵/۶۸۸/ن مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ شورای اسلامی شهر، شهرداری نیم ور در نظر دارد اجرای عملیات پوشش رفیوژ میانی بلوار امام خمینی(ره) (حدفاصل کلانتری تاخروجی شهر به سمت دلیجان) را به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید پس از مطالعه شرایط ، جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری مراجعه نماید.

شرایط شرکت در مناقصه :

۱ ـ متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ به جز ایام تعطیل به شهرداری نیم ور مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و پس از بررسی و مطالعه شرایط و با آگاهی کامل و بازدید میدانی از موضوع مناقصه ، در مناقصه شرکت نمایند . چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت درمناقصه انصراف حاصل شود ، مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ  ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ به واحد عمران اعلام گردد.

۲ ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شرکت در مناقصه ، پنج درصد  قیمت پایه را به مبلغ ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۶۹۳۷۹۷۱۵۶۳ شهرداری نزد بانک ملت شعبه نیم ور واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نیم ور  با مدت اعتبار سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادات ،  ارایه نمایند .

۳ ـ متقاضیان می توانند پیشنهادات  خود را تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ در پاکت لاک و مهر شده  از طریق پست پیشتاز به آدرس : استان مرکزی ـ نیم ور ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ کد پستی ۱۶۶۶۷ـ ۳۷۸۴۱ ارسال و یا به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .

۴ ـ سایر اطلاعات ، جزئیات و شرایط خصوصی مربوط ، دراسناد مناقصه مندرج است .

۵ ـ سپرده نفرات اول  و دوم مناقصه تازمان انعقاد قرارداد با برنده ، نزد شهرداری باقی می ماند و  چنانچه برندگان مناقصه از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۶ ـ شهرداری  در رد یا قبول از پیشنهادات مختار است .

۷ ـ پیشنهادات واصله در ساعت ۱۳:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری نیم ور ، بازگشایی و قرائت می گردد .

۹ ـ اعلام قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد و شهرداری از پذیرش و قبول پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است .

۱۰ ـ متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۴۳۳۲۳۱۱۵ ـ ۰۸۶ و ۴۳۳۲۲۱۱۵ ـ ۰۸۶ تماس نمایند .

عـزیـز تقـی زاده

شهـردار نیـم ور