آگهی مزایده واگذاری استیجاری املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی »

به استناد مجوز شماره ۶۸۸/۵/ن مورخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۹ و ۷۸۷/۵/ن مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۹ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد           موارد ذیل الذکر را از طریق مزایده کتبی و  بصورت اجاره به بخش خصوصی واگذار نماید .

مشخصات مورد مزایده :

ردیف مورد مزایده قیمت پایه (کارشناسی) میزان سپرده شرکت در مزایده
۱ یک قطعه زمین بمساحت ۳۰۰۰ مترمربع ( بازار روز ) سالیانه ۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۷,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۲ یک باب ساختمان بمساحت ۶۰ مترمربع( نانوایی بربری) سالیانه ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۳ یک باب ساختمان تجاری بمساحت ۵۰ مترمربع سالیانه ۵۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۵۸۰,۰۰۰ ریال

شرایط شرکت  در مزایده :

۱ ـ متقاضیان می بایست سپرده شرکت در مزایده  هریک از موارد فوق را به حساب ۶۹۳۷۹۷۱۵۶۳ شهرداری نزد بانک ملت نیم ور واریز و  اصل فیش واریزی را به پیوست فرم شرکت در مزایده به آدرس مندرج در بند ۳ آگهی ارسال نمایند .

۲ ـ متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۹  به جز ایام تعطیل به شهرداری نیم ور مراجعه و نسبت به اخذ فرم شرکت در مزایده اقدام و پس از بررسی و مطالعه کامل ، در مزایده شرکت نمایند .

۳ـ مهلت ارسال پیشنهادات تا تاریخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۹ ، در پاکت لاک و مهر شده (دربسته) و صرفاً از طریق پست پیشتاز به آدرس : استان مرکزی ـ نیم ور ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ کدپستی۱۶۶۶۷ـ ۳۷۸۴۱ می باشد .

۴ـ سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است .

۵ ـ مورد مزایده مندرج در ردیف (۲) جدول ، بصورت اجاره سه ساله و با قیمت کارشناسی سالانه واگذار می گردد .

۶ ـ سپرده نقدی نفرات اول و دوم مزایده تا زمان انعقاد قرارداد با برنده ، نزد شهرداری باقی می ماند و چنانچه برندگان مزایده از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۷ ـ به استناد بند ۵ ماده ۵ آیین نامه مالی شهرداریها ، شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

۸ ـ پیشنهادات واصله ، ساعت  ۱۴:۰۰روز چهارشنبه  مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۹ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری نیم ور ، بازگشایی و قرائت  می گردد  ۹ ـ اعلام قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد . درصورت مخدوش بودن پیشنهادات ، شهرداری نسبت به آن ترتیب اثر نخواهد داد .

۱۰ ـ متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۴۳۳۲۲۱۱۵ ـ ۰۸۶ و ۴۳۳۲۳۱۱۵ ـ۰۸۶ تماس حاصل و یا به پایگاه اطلاع رسانی شهرداری  نیم ور به آدرس www.nimvarcity.ir مراجعه نمایند .

عـزیـز تقـی زاده

شهـردار نیـم ور