مناقصه عمومی اجرای شبکه مخابراتی فاز ۱ شهرک اصناف

« آگهی مناقصه عمومی »

به استناد بند ۲ مجوزشماره ۹۲۶/۵/ن مورخ ۰۲/۱۰/۱۳۹۹شورای اسلامی شهر، شهرداری نیم ور در نظر دارد اجرای شبکه ارتباطی (مخابرات) فاز ۱ شهرک اصناف را به پیمانکار واجدالشرایط واگذار نماید. لذا از متقاضیان دعوت به عمل می آید پس از مطالعه شرایط ، جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه شهرداری مراجعه نماید.

شرایط شرکت در مناقصه :

۱ ـ متقاضیان می توانند از تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۹ به جز ایام تعطیل به شهرداری نیم ور مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام و پس از بررسی و مطالعه شرایط و با آگاهی کامل و بازدید میدانی از موضوع مناقصه ، در مناقصه شرکت نمایند . چنانچه پس از دریافت اسناد، از شرکت درمناقصه انصراف حاصل شود ، مراتب باید کتباً و با دلیل مستدل تا تاریخ  ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ به واحد عمران اعلام گردد.

۲ ـ متقاضیان می بایست بابت سپرده شرکت در مناقصه ، پنج درصد  قیمت پایه را به مبلغ ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به حساب شماره ۶۹۳۷۹۷۱۵۶۳ شهرداری نزد بانک ملت شعبه نیم ور واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی در وجه شهرداری نیم ور  با مدت اعتبار سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادات ،  ارایه نمایند .

۳ ـ متقاضیان می توانند پیشنهادات  خود را تا تاریخ ۰۹/۱۱/۱۳۹۹ در پاکت لاک و مهر شده  از طریق پست پیشتاز به آدرس : استان مرکزی ـ نیم ور ـ بلوار امام خمینی (ره) ـ کد پستی ۱۶۶۶۷ـ ۳۷۸۴۱ ارسال و یا به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند .

۴ ـ سایر اطلاعات ، جزئیات و شرایط خصوصی مربوط ، دراسناد مناقصه مندرج است .

۵ ـ سپرده نفرات اول  و دوم مناقصه تازمان انعقاد قرارداد با برنده ، نزد شهرداری باقی می ماند و  چنانچه برندگان مناقصه از انجام معامله خودداری نمایند ، سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۶ ـ شهرداری  در رد یا قبول از پیشنهادات مختار است .

۷ ـ پیشنهادات واصله در ساعت ۰۰ : ۱۳ روز شنبه مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۹ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری نیم ور ، بازگشایی و قرائت می گردد .

۹ ـ اعلام قیمت پیشنهادی بایستی به صورت صریح ، روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی باشد و شهرداری از پذیرش و قبول پیشنهادات مشروط ، مبهم و فاقد تضمین لازم و کافی و لاک و مهر نشده معذور است .

۱۰ ـ متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند  جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای ۴۳۳۲۳۱۱۵ ـ ۰۸۶ و ۴۳۳۲۲۱۱۵ ـ ۰۸۶ تماس حاصل نمایند .

عـزیـز تقـی زاده

شهـردار نیـم ور