• آگهی مزایده
  «آگهی مزایده عمومی » به استناد مجوز شماره ۴۶۰/۵ /ن مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد  یک  باب باسکول واقع […]
 • آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک
  «آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوزهای شماره ۲۲۴/۵/ن مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۹و ۳۵۱/۵/ن مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۹ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل […]
 • آگهی استعلام بهاء واگذاری امور مدیریت دو دستگاه باسکول
  « آگهی استعلام بهاء » به استناد مجوز ۱۶۱/۵/ن مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور مدیریت دو دستگاه باسکول […]
 • آگهی استعلام بهاء واگذاری امور واحد نوسازی
  « آگهی استعلام بهاء » به استناد مجوز ۱۶۱/۵/ن مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور واحد نوسازی را  با […]
 • مزایده اجاره کارخانه سنگبری شهرداری
  « آگهی مزایده عمومی » به استناد مجوز شماره ۳۷/۵/ن تاریخ  ۲۶/۰۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ،  شهرداری نیم ور در نظر دارد کارخانه سنگبری خود را […]