• آگهی استعلام بهاء واگذاری امور مدیریت دو دستگاه باسکول
  « آگهی استعلام بهاء » به استناد مجوز ۱۶۱/۵/ن مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور مدیریت دو دستگاه باسکول […]
 • آگهی استعلام بهاء واگذاری امور واحد نوسازی
  « آگهی استعلام بهاء » به استناد مجوز ۱۶۱/۵/ن مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور واحد نوسازی را  با […]
 • مزایده اجاره کارخانه سنگبری شهرداری
  « آگهی مزایده عمومی » به استناد مجوز شماره ۳۷/۵/ن تاریخ  ۲۶/۰۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ،  شهرداری نیم ور در نظر دارد کارخانه سنگبری خود را […]
 • «آگهی مناقصه عمومی »(نوبت دوم)
  «آگهی مناقصه عمومی » به استناد مجوز ۸۵/۵/ن مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور خدمات شهری و فضای سبز […]
 • آگهی استعلام بهاء
  « آگهی استعلام بهاء » به استناد مجوز ۳۷/۵/ن مورخ ۲۶/۰۱/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد عملیات پوشش رفیوژ میانی بلوار […]