• آگهی مناقصه عمومی/اجرای عملیات پوشش رفیوژ میانی
  « آگهی مناقصه عمومی » به استناد بند ۸ مجوزشماره ۵/۶۸۸/ن مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ شورای اسلامی شهر، شهرداری نیم ور در نظر دارد اجرای عملیات پوشش رفیوژ […]
 • آگهی مزایده اجاره املاک شهرداری/نوبت دوم
  «آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوز شماره ۲۲۴/۵/ن مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۹ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل الذکر را از […]
 • آگهی مزایده
  «آگهی مزایده عمومی » به استناد مجوز شماره ۴۶۰/۵ /ن مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد  یک  باب باسکول واقع […]
 • آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک
  «آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوزهای شماره ۲۲۴/۵/ن مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۹و ۳۵۱/۵/ن مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۹ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل […]
 • آگهی استعلام بهاء واگذاری امور مدیریت دو دستگاه باسکول
  « آگهی استعلام بهاء » به استناد مجوز ۱۶۱/۵/ن مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۹ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور مدیریت دو دستگاه باسکول […]