اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوزهای شماره ۱۱۴۲/۵/ن مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ و ۱۲۰۰/۵/ن مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نیم‌ور

« آگهی مناقصه عمومی » به استناد مجوز ۳۸/۵/ن مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور خدمات شهری و فضای […]
فروردین ۱۷, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه اجرای شبکه ارتباطی (مخابرات)

« آگهی مناقصه عمومی » به استناد بند ۲ مجوزشماره ۹۲۶/۵/ن مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ شورای اسلامی شهر، شهرداری نیم ور در نظر دارد اجرای شبکه ارتباطی (مخابرات) […]
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰

آگهـی مـزایده عمـومی واگذاری استیجاری املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوزهای شماره ۱۱۴۲/۵/ن مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ و ۱۲۰۰/۵/ن مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد […]