دی ۲۳, ۱۴۰۰

آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی »                                                   به استناد مجوزهای شماره ۴۴۷/۶/ن مورخ ۱۷/۰۸/۱۴۰۰و ۵۴۷/۶/ن مورخ ۰۶/۰۹/۱۴۰۰ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل […]
آبان ۱۵, ۱۴۰۰

آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوزهای شماره ۳۰۵/۶/ن مورخ ۱۲/۰۷/۱۴۰۰و ۳۵۰/۶/ن مورخ ۱۶/۰۷/۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد  ذیل الذکر […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

آگهـی مـزایده واگذاری استیجاری املاک شهرداری

«آگهـی مـزایده عمـومی » به استناد مجوزهای شماره ۱۱۴۲/۵/ن مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ و ۱۲۰۰/۵/ن مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ شورای اسلامی  شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد موارد […]
اردیبهشت ۱۲, ۱۴۰۰

آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نیم‌ور

« آگهی مناقصه عمومی » به استناد مجوز ۳۸/۵/ن مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ شورای اسلامی شهر ، شهرداری نیم ور در نظر دارد امور خدمات شهری و فضای […]